Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie, zgodnie z podstawą programową i programem nauczania dla zawodów:
1. Mechanik pojazdów samochodowych - symbol zawodu: 723103;
2. Elektromechanik pojazdów samochodowych - symbol zawodu: 741203;
3. Technik pojazdów samochodowych - symbol zawodu: 311513;

oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi szkolenia osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii B.

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w terminie od 23 maja 2022 r. do 16 grudnia 2022 r. kursu Prawo jazdy kategorii "B" dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie, al. Mickiewicza 5 (ZSM nr 1) w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia w zawodach oraz programy kształcenia zawodowego dla zawodów: technik pojazdów samochodowych (symbol zawodu: 311513), mechanik pojazdów samochodowych (symbol zawodu: 723103) i elektromechanik pojazdów samochodowych (symbol zawodu: 741203).

Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie i opłacenie przez Wykonawcę badań lekarskich dla uczestników szkolenia, przeprowadzenie szkolenia teoretycznego w wymiarze 30 godz. lekcyjnych oraz szkolenia praktycznej nauki jazdy w wymiarze 30 godz. zegarowych dla każdego ucznia, przeprowadzenie nieodpłatnego egzaminu wewnętrznego oraz wydanie każdemu uczestnikowi zaświadczenia umożliwiającego mu przystąpienie (w ramach własnych środków finansowych) do egzaminu państwowego z zakresu prawa jazdy kat. B. Do egzaminu wewnętrznego może przystąpić uczestnik kursu, który zrealizował wymaganą programem ilość godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

Kursy zostaną przeprowadzone na terenie miasta Krakowa.
Grupa uczestników kursu, których należy przeszkolić w ramach zamówienia liczy 59 uczniów.
Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości uczniów przewidzianych do realizacji kursu w przypadku niezrekrutowania osób spełniających warunki uczestnictwa w kursie w liczbie i terminie umożliwiającym jego prawidłową realizację.

Łączna ilość godzin zajęć kursu dla każdego uczestnika wynosi: 60 godzin w tym:
- 30 godzin szkolenia teoretycznego (godzina równa 45 minutom);
- 30 godzin szkolenia praktycznego (godzina równa 60 minutom).
Zajęcia teoretyczne dla uczestników kursu oraz praktyczna nauka jazdy nie mogą być realizowane w czasie zajęć szkolnych uczniów.

2. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie przebiegała zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 627 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą oraz z innymi przepisami obowiązującego prawa.
W przypadku zmian przepisów prawa Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia umownego dostosować program i sposób organizacji kursu do obowiązujących przepisów prawa. Z tytułu dokonywanych zmian wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym roszczenia finansowe.
Program kursu, zajęcia teoretyczne oraz szkolenie praktyczne zrealizowane zostaną zgodnie z przepisami Ustawy.
Szkolenie praktyczne przeprowadzone będzie przy użyciu pojazdów przystosowanych do nauki jazdy.
Szkolenie to odbywać się będzie na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym.
W trakcie szkolenia praktycznego Wykonawca może szkolić wyłącznie jedną osobę.

3. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca:
- organizuje zajęcia szkolenia teoretycznego i szkolenia praktycznej nauki jazdy dla każdego uczestnika w wymiarze określonym umową,
- organizuje i przeprowadza egzamin wewnętrzny objęty programem kursu dla każdego uczestnika,
- wydaje uprawnionym uczestnikom zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu, umożliwiające przystąpienie do egzaminu państwowego,
- przekazuje Zamawiającemu listy/rejestry obecności, potwierdzające uczestnictwo uczniów w kursie oraz realizację programu kursu,
- przekazuje Zamawiającemu listy/rejestry obecności, potwierdzające uczestnictwo uczniów w szkoleniu praktycznym (zrealizowanie wymaganej liczby godzin praktycznej nauki jazdy),
- przekazuje Zamawiającemu zaświadczenia z oceną wymagane przez dyrektora ZSM nr 1 dla wszystkich uczestników kursu

Uwaga: Na zaświadczeniu należy umieścić: imię i nazwisko ucznia; zawód, w którym uczeń jest kształcony w ZSM nr 1; ocenę uzyskaną na egzaminie wewnętrznym, która jest podstawą do wystawienia oceny w szkole.

4. Szczegółowy harmonogram kursu zostanie uzgodniony przez dyrektora ZSM nr 1 z Wykonawcą, który będzie realizował zamówienie.

5. Miejsce kursu dla zajęć teoretycznych i praktycznych organizuje i zapewnia Wykonawca (teren Miasta Krakowa).

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- dysponują odpowiednim, doświadczeniem, potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) Wykonawca realizujący zamówienie musi posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie w realizacji kursów na prawo jazdy kat. B;
b) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca musi dysponować co najmniej 5 osobami, z których każda posiada kwalifikacje instruktora zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 627 z późn. zm.);
c) Wykonawca winien dysponować do realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą (do przeprowadzenia szkolenia w zakresie pierwszej pomocy), spełniającą warunki określone w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r., Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.)

7. Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:
- Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2)
- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania przez Wykonawcę tymi osobami - (załącznik nr 3).
- W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegać na zasobach innych podmiotów - Dokument/-y udowadniający/-e, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2).
- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24, ust. 1, pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24, ust. 1, pkt 2 ustawy Pzp.


Wykonawca jest zobowiązany złożyć również w ofercie inne dokumenty.
- Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarciu umowy, jeżeli Wykonawca ustanowił pełnomocnika w ww. zakresie.
- Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy (załącznik nr 1) zawierający:
a) nazwę firmy lub imię i nazwisko Wykonawcy,
b) adres firmy lub adres zamieszkania Wykonawcy,
c) numer NIP (nieobligatoryjnie),
d) nazwę zadania stanowiącego przedmiot oferty,
e) cenę oferty - przez cenę oferty rozumie się wynagrodzenie brutto za przeprowadzenie kursu prawa jazdy za jednego ucznia.
W przypadku, gdy ofertę składa Wykonawca nie prowadzący działalności gospodarczej, który będzie wykonywał przedmiot zamówienia osobiście w ww. wynagrodzeniu winny zostać uwzględnione wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, podatek dochodowy.
W pozostałych przypadkach w ww. wynagrodzeniu winien zostać uwzględniony podatek VAT (nie dotyczy sytuacji zwolnienia z podatku VAT).
Cena oferty może być tylko jedna i nie może być podana widełkowo.
Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia w zakresie kursu prawa jazdy.
Cena oferty winna być wyrażona w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena oferty nie będzie podlegać żadnym waloryzacjom.
f) informację o części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

8. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta winna zostać sporządzona według formularzy stanowiących załączniki do specyfikacji.
Ofertę podpisuje własnoręcznie osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy.
(Uwaga! Proszę zwrócić uwagę na przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Kodeksu Cywilnego i Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczące reprezentacji. W wypadku reprezentacji łącznej (np. 2 członków zarządu) dokument podpisany przez jedną z osób uprawnionych nie stanowi ważnego oświadczenia woli.
Oferty (wraz z wszelkimi wymaganymi dokumentami) należy składać na piśmie w nieprzejrzystych i zaklejonych kopertach lub opakowaniach.
Kopertę należy zaadresować do Zamawiającego na adres:

Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie
al. Mickiewicza 5
31-120 Kraków.


Koperta powinna być oznakowana następująco:

Oferta na:
Przeprowadzenie kursu - prawo jazdy kategorii B
dla uczniów ZSM nr 1 w Krakowie
Nie otwierać przed dniem 16.05.2022 r.


Zamawiający zaleca opisanie koperty nazwą Wykonawcy, w celu umożliwienia zwrotu oferty w przypadku złożenia jej po upływie terminu składania ofert.
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego oznakowania koperty.
Oferty opakowane w sposób umożliwiający zapoznanie się z ich treścią przed otwarciem koperty lub oferty w nie zaklejonych kopertach nie będą rozpatrywane.

9. Miejsce i termin składania ofert: Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie, al. Mickiewicza 5, 31-120 Kraków. Sekretariat szkolny do dnia 16.05.2022 r. do godz. 9.00.
W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy Wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę. W celu zmiany oferty Wykonawca wyraźnie opisuje ofertę jako "zamienną" pod rygorem odrzucenia wszystkich ofert Wykonawcy.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie, al. Mickiewicza 5, 31-120 Kraków.
Gabinet dyrektora ZSM nr 1 w dniu 16.05.2022 r. (poniedziałek ) godz. 10.00.

10. Załączniki:
Załącznik nr 1 - zal.1-for._oferta_2022.pdf
Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24, ust. 1 ustawy Pzp,- zal.2-oswiadczenie_2022.pdf
Załącznik nr 3 - formularz wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia- zal.3-wykaz-osob_2022.pdf

Wszystkie ww. załączniki stanowią integralną część zaproszenia do składania ofert.


Uwaga!
rozliczenie finansowe nastąpi na podstawie faktury/rachunku, po przekazaniu Zamawiającemu wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających realizację kursu.


Bliższe informacje dotyczące przedmiotu oferty mogą Państwo uzyskać osobiście w sekretariacie Szkoły lub telefonicznie : 12/422-68-04, 12/422-64-43.
Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: p. Waldemar Nowak tel. 508 373 078 lub p. Ewa Gąssowska, tel. 12/422-64-43.
 
 
drukuj
 
Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia oferty cenowej na remont pomieszczenia toalety nr 15/N z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych położonej na parterze nowego budynku Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie, al. Mickiewicza 5
[ 2021-11-23 ]
 
Zapytanie ofertowe - Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia oferty cenowej na remont pomieszczenia toalety nr 15/N z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych położonej na parterze nowego budynku Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie, al. Mickiewicza 5.


Zapytanie ofertowe - Zapytanie_ofertowe.pdf
Formularz ofertowy - formularz_ofertowy.docx