Informacje dotyczące egzaminu maturalnego

1.Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły, składa pisemną wstępną deklarację przystąpienia do tego egzaminu dyrektorowi szkoły w terminie do 2 października 2023 r.

2. Termin złożenia deklaracji ostatecznej mija 7 lutego 2024 r. Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania zmian w deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych).

3. W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej z dniem 7 lutego 2024 r. deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

4. Uczeń ma obowiązek podać w deklaracji dokładne dane teleadresowe umożliwiające stały, niezawodny z nim kontakt aż do terminu ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego.

5. Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu zdający przedkłada dyrektorowi szkoły razem z deklaracją do 2 października 2023 r. Dokumentacja może być uzupełniona do 7 lutego 2024 roku. Ostateczny termin złożenia tych dokumentów upływa 7 lutego 2024 r. Wyjątek stanowią uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, którzy zaświadczenie o stanie zdrowia mogą złożyć w terminie późniejszym.

6. Do 9 lutego 2024 r. dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.

7. Uczeń składa oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania nie później niż do 14 lutego 2024 r.

8. Absolwent 4-letniego technikum, który w złożonej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wskazał przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym, ale pomiędzy dniem złożenia deklaracji a 23 kwietnia 2024 r. uzyskał certyfikaty kwalifikacji zawodowych ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, może złożyć dyrektorowi szkoły pisemną informację o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego lub tych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. Pisemną informację (załącznik 5b) należy złożyć nie później niż do 23 kwietnia 2024 r.

Harmonogram egzaminów w 2024 r. - harmonogram egzaminów maturalnych

Komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym 2023/2024 - komunikat o dostosowaniach

Komunikat o przyborach w 2024 r.- komunikat o przyborach

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024- inf. o przepr. egzam.