Wymagane dokumenty

Dokumenty obowiązkowe

Wniosek o przyjęcie do szkoły kandydat składa w szkole pierwszego wyboru: w terminie od 13.05.2024 r. do 04.07.2024 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 lub w postępowaniu uzupełniającym od 17.07.2024 r. do 24.07.2024 r. w godzinach od 8:00 do 14:00.

Rekrutacja elektroniczna - Postępowanie rekrutacyjne do klas I odbywa się z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego pod adresem internetowym www.krakow.e-omikron.pl
- Kandydaci będący absolwentami szkół podstawowych objętych informatycznym systemem rekrutacyjnym logują się do systemu z wykorzystaniem numeru PESEL oraz hasła dostępowego, które otrzymują w swoich szkołach; uzupełniony wniosek należy wydrukować i przynieść do szkoły I wyboru lub przesłać zeskanowany na adres mailowy rekrutacja@zsm1.krakow.pl
- Kandydaci ze szkół podstawowych nieobjętych informatycznym systemem rekrutacyjnym logują się do sytemu korzystając jedynie z numeru PESEL; wydrukowany wniosek należy wydrukować i przynieść do szkoły I wyboru lub przesłać zeskanowany na adres mailowy rekrutacja@zsm1.krakow.pl

Oryginały

- Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
- Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
- Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydanego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184 oraz z 2017 r. poz. 60)
- orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe - wydanego zgodnie z przepisami rozdziału 12 ustawy o kierujących pojazdami - dotyczy kandydatów do zawodu technik elektromobilności, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych.

Skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie w wytypowanych przychodniach można odebrać w sekretariacie uczniowskim w ZSM nr 1, w terminie:
od 13.05.2024 r. do 11.07.2024 r. w godz. 8:00 do 14:00

a w postepowaniu uzupełniającym w terminie:
od 17.07.2024 r. do 30.07.2024 r. w godz. 8:00 do 14:00

Wykaz placówek - przychodnie - badania

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 15 lipca 2024 r. do godz. 15:00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 1 sierpnia 2024 r. do godz. 15:00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 30 sierpnia 2024 r.

- Trzy fotografie (na odwrocie każdej: imię, nazwisko, PESEL)
- Karta zdrowia
- Opinie i Orzeczenia
- Kopia aktu urodzenia
- Karta informacyjna ze szkoły podstawowej

Dokumenty dodatkowe

- Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z art. 20d i art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. 2016 poz. 1943) są przyjmowani w pierwszej kolejności do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, jeśli posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, a w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

- W przypadku kandydatów z problemami zdrowotnymi opinia w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunków kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną.

- Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

- Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

- Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

UWAGA!

Dokumenty muszą być składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a paragraf 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.